Financiële zaken

 

  welkom

  actueel
  misintenties
  uitvaarten

  geschiedenis
  gebouw
  goarkapel
  financiën
  werkgroepen
  bestuur

  contact

 

  CLUSTER

  cluster
  NOODDIENST
  disclaimer

 

Op deze pagina vindt u enkele financiële zaken uitgelegd:
Kerkbijdrage - Tarieven voor kerkelijke diensten - Rond uitvaart - Stichtingen

Kerkbijdrage

De parochie en de kerk hebben een bijzondere plaats in het leven van vele mensen. Bijzondere vieringen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwisbare indruk. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en is men actief.

Met uw kerkbijdrage ondersteunt u al deze activiteiten en helpt u om het kerkgebouw te behouden en het pastoraat te waarborgen.

Voor de hoogte van de kerkbijdrage geldt: 1% van het bruto jaarinkomen met een minimum richtbedrag van € 100,00 per jaar. Wanneer deze minimum bijdrage wordt betaald ontvangt men volledige vrijstelling van betaling van rouw- en trouwdiensten.

Regeling parochie Meerlo: Het kerkbestuur van Meerlo heeft besloten, indien voorafgaande aan een rouw- of trouwdienst over de afgelopen 4 jaren gemiddeld € 80,00 per jaar aan kerkbijdrage is betaald, deze diensten gratis zijn. Het kerkbestuur heeft dit bedrag verhoogd om in de pas te blijven met de kostenstijgingen.

Voor huwelijk geldt: kinderen kunnen terugvallen op de kerkbijdrage van hun ouders mits zij nog thuis wonen. Samenwonenden worden geacht financieel zelfstandig te zijn.

In gevallen waarin de huidige regeling niet voorziet, beslist het kerkbestuur. Dit heeft tevens de bevoegdheid om bij aantoonbare financiële onmacht de kosten geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Periodieke gift
Uw kerkbijdrage kan volledig aftrekbaar zijn

De Belastingdienst merkt per 1 januari 2008 de RK-kerk aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geldt dus ook voor onze parochie. Uw kerkbijdrage aan onze parochie kan daarom fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Meestal wordt uw kerkbijdrage gezien als een normale gift. Normale giften zijn echter alleen aftrekbaar boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Daardoor kunt u uiteindelijk toch niets of een beperkt bedrag aftrekken.
Uw kerkbijdrage kan echter ook fiscaal volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De drempel van 1% geldt namelijk niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u vanaf 1 januari 2014 via een overeenkomst met onze parochie regelen. U komt in dat geval met ons overeen dat u de kerkbijdrage minstens één keer per jaar op onze bankrekening stort, dat de kerkbijdrage elk jaar even groot is en dat de kerkbijdrage minimaal 5 jaar achter elkaar wordt overgemaakt. De overeenkomst eindigt op de vastgelegde einddatum (minimaal na 5 jaar) of bij uw overlijden of het overlijden van uw partner.
Dus wilt u uw kerkbijdrage volledig aftrekken, dan kunt u de overeenkomst “Periodieke gift” hieronder downloaden. Vervolgens vult u zelf een deel van de overeenkomst in tweevoud in. Daarna levert u beide exemplaren bij ons parochiekantoor in. Wij vullen onze gegevens in en sturen u dan een van beide documenten terug. Bewaar de overeenkomst goed, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen.

Formulier Periodieke Gift

Bijzondere regelingen. Doopsel en ziekenzalving zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Van de collecte bij de uitvaart worden H. Missen gelezen voor de overledene. Indien gewenst kan dit maandelijks een jaar lang.

Tarieven voor kerkelijke diensten

H. Mis door de week
€ 10,00
H. Mis op zaterdag en zondag
€ 25,00
H. Mis extra door de week
€ 25,00
Huwelijksjubileum buiten de reguliere vieringen
€ 250,00
Huwelijksmis
€ 400,00
Huwelijksinzegening zonder mis [tesamen met doopje (“troopje”)]
€ 75,00
Avondwake, uitvaartmis waarna begrafenis op kerkhof
€ 400,00
Avondwake, uitvaartmis, waarna crematie met begeleiding priester
€ 400,00
(*)
Alleen uitvaartmis, waarna begrafenis op kerkhof met begeleiding priester
€ 400,00
Alleen uitvaartmis, waarna crematie met begeleiding priester
€ 400,00
(*)
Alleen een gebedsdienst in crematorium door priester
€ 275,00
Alleen een avondwake
€ 250,00
Aanwezigheid priester bij enkel bijzetting urn
€ 35,00

*) exclusief € 50,00 begeleidingskosten

Tarieven grafrechten en nissen

Ingangsdatum: 1 januari 2005

Soort graf / nis
Tarief
Grafrechten kindergraf
€ 0,00
Grafrechten enkeldiep graf 20 jaar
€ 300,00
Verlenging enkeldiep graf 10 jaar
€ 150,00
Grafrechten dubbeldiep graf 20 jaar
€ 450,00
Verlenging dubbeldiep graf 10 jaar
€ 225,00
Grafrechten dubbelbreed graf 20 jaar
€ 600,00
Verlenging dubbelbreed graf 10 jaar
€ 300,00
Huur nis voor een urn 20 jaar
€ 300,00
Verlenging nis voor een urn 10 jaar
€ 150,00
Huur nis voor twee urnen 20 jaar
€ 450,00
Verlenging nis voor twee urnen 10 jaar
€ 225,00

Daarbij gelden verder de volgende afspraken:

  • Voor bijzetting van één urn in een nis wordt het enkelvoudige bedrag van € 300,00 berekend.
  • Indien in een nis met één urn een tweede urn wordt geplaatst, wordt vanaf die datum een tarief van een dubbele nis berekend.
  • Voor begraven van een overledene in een enkel graf wordt het enkelvoudige tarief van € 300,00 berekend, ook als er sprake is van een dubbeldiep graf.
  • Indien een urn wordt bijgezet in een enkeldiep graf, wordt vanaf dat moment een tarief berekend van een dubbeldiep graf.
  • Vanaf het moment dat in een dubbeldiep graf de tweede overledene wordt begraven, wordt het tarief van een dubbeldiep graf berekend.
  • Het tarief voor een dubbelbreed graf is vanaf het eerste moment het normaal geldende tarief van € 600,00. Dit omdat het graf direct dubbelbreed gereserveerd wordt.
  • In alle gevallen waarin een tweede bijzetting plaats vindt, zal het reeds betaalde over de komende periode van 20 jaar in mindering worden gebracht.

Stichtingen

Veel parochianen koesteren het gebruik om een jaardienst te houden voor hun overleden familieleden. Het is een oud en goed gebruik, dat wij onze dierbaren blijven gedenken: onze kerkgemeenschap is gróter dan alleen maar de 'aardse kerk': ook de 'hemelingen' horen er bij! Wij bidden voor de zielenrust van onze dierbaren.

Het is soms bezwaarlijk om ieder jaar opnieuw weer een H. Mis te moeten vaststellen en opgeven. Daarom is er een soort 'abonnement' mogelijk: we noemen dat een 'stichting van H. Missen. U kunt de Missen vastleggen voor 5, 10 of 20 jaar op een vast omschreven dag [bijvoorbeeld de eerste zondag in mei of op de zondag op of na 6 juli, of op eerste Kerstdag]. De missen worden dan aan het begin van het nieuwe jaar automatisch in de agenda gezet en in het Meerlo's Klokje vermeld. U betaalt de missen vooruit [bijvoorbeeld: 10 jaar op zondag kost 10 maal € 25,00]. Wanneer eventueel de tarieven tijdens de looptijd worden verhoogd wordt de verhoging niet doorberekend.

Vaak komt het voor dat parochianen na hun dood voor zichzelf H. Missen wensen [bijvoorbeeld een jaardienst] maar hun nabestaanden daar niet mee willen belasten. Dan kan een 'stichting voor de toekomst' een oplossing zijn. U legt dan bijvoorbeeld vast: 'Ik wil voor mijzelf een jaardienst op de zondag na mijn sterfdatum, gedurende 10 jaar. U betaalt de H. Missen nu en de stichting begint automatisch te lopen in het jaar na uw overlijden.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Reinier Thiesen, penningmeester van het kerkbestuur, (0478) 69 1625